Procedury COVID-19

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 02.11.2021 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, od dnia 2.11.2021 r. obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych podczas przerw śródlekcyjnych.
Wprowadzam również nowe procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywać na terenie naszej szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ich stosowanie. Rodziców proszę o wypełnienie i dostarczenie wychowawcom deklaracji (załącznik nr 1 do procedur) oraz o zapewnienie dzieciom maseczek.

Procedury bezpieczeństwa od 2.11.2021 r. (docx)

Procedury bezpieczeństwa od 2.11.2021 r. (pdf)

Powrót do nauki stacjonarnej klas 1-3 od 18.01.2021 r.

Wytyczne dla szkół oraz przedszkoli opracowane przez MEN, GIS i MZ.

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce.

Pliki do pobrania  (pdf) —>>> PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

załączniki (deklaracja rodziców, tabela pomiarów ) (pdf) —>>> ZAŁĄCZNIK NR 1 i NR 2

1. Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
  i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 7. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 8. Dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi są zobowiązani do zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązuje osłona ust i nosa. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
  1. a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  2. b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 9. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 11. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 12. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z gminnego boiska  oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

2. Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych

 1. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 2. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

 3. Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru formy   kształcenia   – stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze   Powiatu  Rzeszowskiego,   na   terenie   którego   ma   siedzibę   Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce dokonuje dyrektor szkoły.
 2. W zależności od tego, czy Powiat Rzeszowski, na terenie którego ma siedzibę Szkoła   Podstawowa im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce, został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów
  w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Rzeszowskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W przypadku   zaliczenia   Powiatu  Rzeszowskiego  do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
 • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu Rzeszowskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 4. Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy
 3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

5. Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 6. Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i Sali przedszkolnej.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl.

7. Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły i oddziału przedszkolnego

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 8. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się głównym wejściem. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (korytarz – od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału przedszkolnego), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2 m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.
 10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

8. Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska gminnego.

 1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy (klasy łączone) przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. Nauczyciel I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących na piętrze przy sali, w której realizuje zajęcia.
 6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 8. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku gminnym).
 9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 10. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 11. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

9. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Regulamin  ustala sposób postępowania i zachowania się w bibliotece szkolnej w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 i ma celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny osobom  korzystającym z biblioteki.

 1. W bibliotece może przybywać tylko nauczyciel bibliotekarz.
 2. Użytkownik oczekuje przed drzwiami wejściowymi do biblioteki i jest wpuszczany za zgodą bibliotekarza.
 3. Wymagane jest zachowanie dystansu społecznego w stosunku do korzystających z biblioteki oraz do nauczyciela bibliotekarza wynoszącego minimum 2 m.
 4. Wskazane jest umieszczenie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z nauczycielem bibliotekarzem.
 5. W bibliotece stosuje następujące zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:
 6. egzemplarze wypożyczone do domu należy przyjmować w rękawiczkach lateksowych lub nitrylowych,
 7. zwrócone egzemplarze należy odłożyć na półkę, regał, pojemnik łatwy do dezynfekcji, na czas trwania kwarantanny, które należy oznaczyć napisem „kwarantanna”,
 8. przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 2 dni,
 9. ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji,
 10. nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu, nie należy naświetlać książek lampami UV z uwagi na to, iż światło to ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki,
 11. odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny (2 dni) po tym okresie włączyć do użytkowania, w dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki,
 12. dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
 13. Nauczyciel bibliotekarz wietrzy pomieszczenie jak najczęściej to możliwe.
 14. Osoby odpowiedzialne w szkole za utrzymanie porządku jak najczęściej dezynfekują: klamki, klawiatury, telefony, włączniki światła i inne powierzchni lub elementy wyposażenia często używane.
 15. Wychowawca klasy po uzgodnieniu z opiekunem biblioteki zobowiązany jest do wcześniejszego umówienie telefonicznego lub mailowego wizyty na konkretną godzinę, uczniów określonej klasy, celem oddania podręczników.
 16. Książki należy zapakować do woreczka foliowego z naklejka zawierającą:

imię i  nazwisko ucznia, klasę, datę i godzinę (planowanego oddania).

 10. Zasady bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 1. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 1. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
 3. stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,
 4. w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy,
 5. w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z pkt a) i 2 dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych.
 6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 9. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.
 1. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

11. Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 1. Szkoła podstawowa zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają
  w szkole dłużej ze względu na:
 2. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
 3. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej.
 4. Pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
 5. Aktualne „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” stanowią, że zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej,
  a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 6. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii:
 7. Środek do dezynfekcji rąk znajduje się w świetlicy przy wejściu ze względu na łatwy dostęp dla wychowanków, którzy korzystają z niego pod nadzorem opiekuna.
 8. Uczeń zajmuje miejsce w sali świetlicy wskazane przez nauczyciela z zachowaniem dystansu między dziećmi min. 1,5 m i nie opuszcza go do zakończenia zajęć.
 9. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie zajęć), w tym
  w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Przed jedzeniem w sali świetlicy, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
  z toalety, uczniowie zobowiązani są do umycia rąk i ich ponownej dezynfekcji.
 12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 13. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą znajdować się na stoliku, zostaje poinformowany przez nauczyciela, że służą one tylko do jego użytku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają w miarę możliwości z zabaw na świeżym powietrzu, boisku szkolnym.
 15. Uczeń nie przynosi do świetlicy własnych zabawek i innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym osobom, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie i dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 16. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy ten fakt zgłosić do sekretariatu szkoły.

Po zakończonych lekcjach nauczyciel uczący w klasie I-III, odprowadza uczniów do świetlicy szkolnej bądź drzwi wyjściowych.

 12. Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 5. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

 13. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/przedszkola.
 2. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym
 3. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.
 4. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie (telefon alarmowy 606 399 989) oraz organ prowadzący szkołę.
 7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 14. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 9. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

15. Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

16. Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 23.03.2020 r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 4/2020.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1.
 7. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2.
 8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
Font Resize