Informacje

Harmonogram rekrutacji przedstawiamy poniżej:

>> TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Dokumenty związane z rekrutacją (wnioski, oświadczenia, zasady rekrutacji) znajdują się w zakładce „Nabór do szkoły” na główniej stronie: 

>> NABÓR DO SZKOŁY

POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ KLAS 1-3.

Wytyczne dla szkół oraz oddziału przedszkolnego – aktualizacja od 18.01.2021 r.

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji I Nauki, uczniowie klas 1-3 wracają po feriach do nauki stacjonarnej. Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie MEN, GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi, link poniżej:

>> Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (pdf)

>> Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (docx)

>>Wytyczne GIS dla przedszkola – aktualizacja (pdf)

KONSULTACJE

W okresie zawieszenia zajęć w klasach IV – VIII każdy uczeń i rodzic będzie miał zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz psychologiem.

Konsultacje z rodzicami odbywają się w poniedziałki i środy w godz. od 14:30 do 15:30.

Konsultacje z uczniami:

 1. Dyrektor Szkoły P. Grzegorz Jeziorski: każdy dzień od 14:00 – 15:00
 2. P. Halina Sroka: każdy dzień od 15:00 – 17:00
 3. P. Stanisław Bator: poniedziałki: 15:00 – 17:00
 4. P. Dorota Tyburska: pon., wt., śr. 14:00 – 15:00, czw. 13:30 – 14:15, pt. 8:00 – 8:45 dla kl. 8
 5. P. Maja Kowalska-Marciniec: pon., śr. 14:00 – 15:00, wt., pt. 11:45 – 12:30
 6. P. Barbara Szura: pon. – śr. 14:00 – 15:00
 7. Ks. Marian Fortuna: czw. 12:40 – 13:25
 8. Ks. Maciej Małek: 11:45 – 12:30
 9. P. Renata Banaś: 17:00 – 18:00
 10. P. Małgorzata Pałac: pt. 14:30 – 15:00
 11. P. Agnieszka Badylak: pt. 7:30 – 10:30 oraz 17:00 – 17:30. Pani psycholog będzie również prowadziła konsultację podczas zastępstw doraźnych.
 12. P. Małgorzata Kruczek: pn. 14:00 – 14:30
 13. P. Katarzyna Szul: wt. 14:00 – 14:00
 14. P. Krzysztof Hajduk: śr. 14:00 – 15:00
 15. P. Bogusława Wróbel: czw. 13:00 – 13:30
 16. P. Jolanta Złamaniec: czw. 14:00 – 15:00
 17. P. Gertruda Możdżeń: wt. 14:00 – 15:00
 18. P. Jadwiga Jaworska: śr. 14:00 – 15:00
 19. P. Małgorzata Kmiotek Świerk: pon. 14:0015:00, śr. 14:00-15:00
 20. P. Anna Kotlarz: pon. 14:0015:00, śr. 14:00-15:00
 21. P. Krystyna Ślemp: pon. 14:0015:00, śr. 14:00-15:00

W sytuacjach wymagających pilnych konsultacji będzie można kontaktować się w późnych godzinach popołudniowych.

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 2021

MEN informuje, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej.

Wprowadzone rozwiązania pozwolą na:

 • większy komfort pracy nauczycielom,
 • Minister Edukacji i Nauki uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowe,
 • Będzie przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych i będzie dotyczyła egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/202),
 • wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia,
 • po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.,
 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja,
 • wymagania egzaminacyjne w swoim zakresie uwzględniają specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych, nie określają zakresu kształcenia, nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty,
 • nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej. Jednocześnie w związku z ustaleniem nowych wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne,
 • zmiana arkuszy egzaminacyjnych- wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych.
 • Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:
  w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
  w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
  w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).
Od środy (25.11) do piątku (27.11) będą odbywać się spotkania z rodzicami. Harmonogram spotkań umieszczony jest poniżej.
Wychowawcy spotkają się z rodzicami online na platformie MS OFFICE TEAMS. Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu wyłącznie za pośrednictwem kont uczniów.
Po spotkaniu z wychowawcą, rodzice będą mieli możliwość rozmowy online z wykorzystaniem platformy MS OFFICE TEAMS z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, psychologiem szkolnym. Aby skorzystać z takiej formy konsultacji należy w oknie wyszukiwania na górze strony platformy TEAMS wpisać nazwisko nauczyciela. Po znalezieniu osoby należy nacisnąć ikonę rozmowy video. Jeżeli nauczyciel w tym czasie będzie zajęty rozmową z innym rodzicem proszę pozostawić informację na czacie z prośbą o kontakt. Nauczyciel oddzwoni.
Ze względów bezpieczeństwa przekazywanych informacji prosimy, aby podczas połączenia rodzic jak i nauczyciel mieli załączoną kamerę.
Harmonogram:
Oddział Przedszkolny – spotkania indywidualne w dniach od 23.11 do 30.11.
kl. I 27.11 godz. 15:00
kl. II 27.11 godz. 16:00
kl. III 27.11 godz. 17:00
kl. IV – pierwszy tydzień grudnia
kl. V 27.11 godz. 17:00
kl. VI 25.11 godz. 17:30
kl. VII 27.11 godz. 17:00
kl. VIII 27.11 godz. 17:30
 
Zapraszamy

Nauczanie zdalne w klasach I – VIII

Szanowni Państwo,
Od najbliższego poniedziałku na zdalne nauczanie przechodzą także uczniowie klas I-III. Na chwilę obecną zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów będzie obowiązywać do 29 listopada. Do szkoły w dalszym ciągu uczęszczać będą dzieci z oddziału przedszkolnego.

Szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W naszej szkole zajęcia zdalne prowadzimy za pomocą narzędzi Teams. Na pierwszej wywiadówce rodzice uczniów młodszych klas otrzymali loginy i hasła, które umożliwią zalogowanie się na platformę edukacyjną.

Zajęcia odbywają się synchronicznie (uczniowie i nauczyciele korzystają z platformy w tym samym czasie, dzięki czemu uczniowie uczestniczą w lekcji „na żywo”), zgodnie z obowiązującym do tej pory harmonogramem. Aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wszystkie zajęcia zostały skrócone – min. 35 minut.

Na wszystkich zajęciach sprawdzana jest obecność. Przypominamy, że udział w lekcjach jest obowiązkowy. Prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniego sprzętu (komputera z kamerą i mikrofonem bądź urządzenia mobilnego).

Do dyspozycji Państwa oraz dzieci pozostaje psycholog szkolny. Godziny ich pracy nie zmieniają się. Do kontaktów za pośrednictwem Teams należy wykorzystać konto dziecka.
Biblioteka szkolna pracuje wg dotychczasowego harmonogramu.

Instrukcje, które mogą być pomocne w rozpoczęciu pracy z platformą e-learningową Teams znajdziecie Państwo w odnośniku „materiały szkoleniowe Teams” na stronie internetowej szkoły. W razie utraty hasła lub innych problemów technicznych prosimy kontaktować się z wychowawcami klas.

KONSULTACJE

W okresie zawieszenia zajęć każdy uczeń i rodzic będzie miał zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz psychologiem.

Konsultacje z rodzicami odbywają się w poniedziałki i środy w godz. od 14:30 do 15:30.

Konsultacje z uczniami:

 1. Dyrektor Szkoły P. Grzegorz Jeziorski: każdy dzień od 14:00 – 15:00
 2. P. Halina Sroka: każdy dzień od 15:00 – 17:00
 3. P. Stanisław Bator: poniedziałki: 15:00 – 17:00
 4. P. Dorota Tyburska: pon., wt., śr. 14:00 – 15:00, czw. 13:30 – 14:15, pt. 8:00 – 8:45 dla kl. 8
 5. P. Maja Kowalska-Marciniec: pon., śr. 14:00 – 15:00, wt., pt. 11:45 – 12:30
 6. P. Barbara Szura: pon. – śr. 14:00 – 15:00
 7. Ks. Marian Fortuna: czw. 12:40 – 13:25
 8. Ks. Maciej Małek: 11:45 – 12:30
 9. P. Renata Banaś: 17:00 – 18:00
 10. P. Małgorzata Pałac: pt. 14:30 – 15:00
 11. P. Agnieszka Badylak: wt. 7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:30. Pani psycholog będzie również prowadziła konsultację podczas zastępstw doraźnych
 12. P. Małgorzata Kruczek: pn. 14:00 – 14:30
 13. P. Katarzyna Szul: wt. 14:00 – 14:00
 14. P. Krzysztof Hajduk: śr. 14:00 – 15:00
 15. P. Bogusława Wróbel: czw. 13:00 – 13:30
 16. P. Jolanta Złamaniec: czw. 14:00 – 15:00
 17. P. Gertruda Możdżeń: wt. 14:00 – 15:00
 18. P. Jadwiga Jaworska: śr. 14:00 – 15:00
 19. P. Małgorzata Kmiotek Świerk: pon. 14:0015:00, śr. 14:00-15:00
 20. P. Anna Kotlarz: pon. 14:0015:00, śr. 14:00-15:00
 21. P. Krystyna Ślemp: pon. 14:0015:00, śr. 14:00-15:00

W sytuacjach wymagających pilnych konsultacji będzie można kontaktować się w późnych godzinach popołudniowych.

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję o zawieszeniu zajęć w trybie stacjonarnym od 26 października 2020 r. do 08 listopada 2020 r. w klasach IV-VIII. Zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym na platformie Teams.

Klasy I-III pracują w systemie stacjonarnym.

Od dnia 26 października szkoła zapewni opiekę świetlicową dzieciom potrzebującym z klas I – III.

Informacja o obiadach

W dniach 26.10 – 08.11.2020 r. nie będą również wydawane obiady uczniom klas IV-VIII. Opłaty za posiłki niewykorzystane  będą rozliczone w kolejnym miesiącu.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone w trybie stacjonarnym od 26 października br. dla klas IV-VIII
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie organizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole);
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Na bieżąco przygotowuj się do lekcji, odrabiaj zlecane prace, przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj również samodzielnie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z podręcznika, darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • pamiętaj o systematycznym uczestnictwie podczas zajęć online na platformie Teams;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą  o wpłatę składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

Niniejszym informujemy, że  w obecnym roku szkolnym opłata roczna na Radę Rodziców wynosi:

– 50 zł. na pierwsze dziecko,

– 35 zł na drugie dziecko

Na 3 dziecko lub kolejne dziecko składka nie jest obowiązkowa. 

Składkę należy przekazać do skarbnika  Trójki Klasowej lub do wychowawcy.

UWAGA !

Od dnia 24.09.2020 r. w szkole obowiązuje nakaz zakrywania twarzy – ust i nosa przez uczniów i nauczycieli w czasie przerw śródlekcyjnych.

Bardzo prosimy o wyposażenie dzieci w maseczki ochronne / przyłbice. Zapewni to większe bezpieczeństwo uczniom.

Przypominamy również, iż na terenie szkoły, obowiązek zakrywania twarzy – ust i nosa, dotyczy rodziców jak i osób postronnych. 

Informujemy, że w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie z rodzicami. Wywiadówka rozpocznie się spotkaniami w klasach z wychowawcami. W związku z obostrzeniami sanitarnymi nie będzie spotkania ogólnego. Tematem zebrania będą informacje organizacyjne.

Spotkania odbędą się w następujących salach:
klasa „0” sala nr 17 / klasa I sala nr 18 / klasa II sala nr 11 / klasa III sala nr 19 / klasa IV sala nr 2 / klasa V sala nr 1 / klasa VI Sala informatyki / klasa VII sala nr 12 / klasa VIII sala nr 8

Zapraszamy.

Uwaga!!!   

Z dniem 03 września 2020 r. stołówka szkolna rozpoczęła żywienie uczniów. Opłata za miesiąc wrzesień wynosi 47,50 zł (19 dni). Uczniowie, którzy posiadają nadpłaty z miesiąca  marca 2020 tj. 35 zł będą wpłacać za posiłek 12,50 zł. Nowi uczniowie płacą pełną kwotę za cały miesiąc, która wynosi 47,50 zł. Natomiast uczniowie, którzy korzystali z obiadów w marcu, a nie będą korzystać we wrześniu, otrzymają zwrot wpłaty 35 zł.

Prosimy o terminowe wpłacanie kwoty do 10 dnia każdego miesiąca.


1 września 2020 r. (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Msza Święta – godz. 9:00 – Kościół Parafialny Grzegorzówka

Apel inauguracyjny – godz. 10:00

 

Z uwagi na sytuację, uprzejmie prosimy o przybycie wyłącznie osób zdrowych oraz zachowanie dystansu społecznego. Należy również przestrzegać obowiązku dezynfekcji płynem dostępnym przy drzwiach wejściowych.

Jeżeli  pogoda dopisze, apel odbędzie się na zewnątrz budynku, przy wejściu bocznym, od strony placu zabaw.

Serdecznie zapraszamy.

Font Resize