Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS w związku z COVID-19

Proszę Państwa Dyrektorów o uwzględnienie poniższych kwestii w wewnętrznych regulaminach bądź procedurach funkcjonowania szkoły/placówki w czasie epidemii, z uwzględnieniem jej specyfiki, zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisów prawa – w związku z publikacją w dniu 16 września 2020 r. – aktualizacji wytycznych MEN, MZ i GIS, które uwzględniają następujące kwestie:

  1. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

-w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.”

  1. „Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
  2. a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  3. b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.”

Minister Edukacji Narodowej z początkiem roku szkolnego zaznaczył, że wytyczne przygotowane przez MEN, MZ i GIS mają elastyczny charakter i pozwalają dyrektorom szkół na stworzenie wewnętrznych regulaminów odpowiednich do warunków panujących w danej szkole. Dodał również: „że dyrektorzy mają prawo do tego, by w szczególnych sytuacjach większego zagrożenia epidemicznego, bądź niekorzystnych warunków lokalowych wprowadzić jakieś dodatkowe obostrzenia.”

Mając na uwadze powyższe, w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DWKI-WPB.513.449.2020.TSG) dotyczącym wprowadzania w szkołach obostrzeń w zakresie możliwości korzystania z szafek szkolnych i szatni, przekazuję ujęte w ww liście zalecenia.

Zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” zaleca się, aby uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Zatem Wytyczne dopuszczają możliwość korzystania przez ucznia z szafki, jeżeli szkoła je posiada.

Wytyczne zawierają również zapis dotyczący szatni. Wskazują, że podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni. Jednocześnie, dyrektor szkoły powinien opracować wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Zauważone w wielu przypadkach ograniczanie możliwości korzystania przez uczniów z szafek szkolnych w celu przechowywania w nich podręczników czy też własnych przyborów znacząco wpływa na codzienną wagę tornistrów szkolnych, które mogą w sposób nadmierny obciążać kręgosłupy uczniów i wpływać na powstawanie wad postawy.

Dodatkowo, wyłączanie z użytkowania szatni szkolnych lub przebieralni przed zajęciami wychowania fizycznego docelowo może wpływać na pogorszenie się stanu zdrowotnego uczniów lub ich kondycji fizycznej. Okrycia wierzchnie i obuwie nie powinny być wnoszone do sal lekcyjnych, w których uczniowie spędzają większość czasu w szkole. Mogą stać się źródłem przenoszenia innych patogenów, które w czasie nadchodzącego sezonu grypowego nie powinny stanowić dodatkowego zagrożenia. Jednocześnie przygotowanie się do zajęć wychowania fizycznego, szczególnie w klasach starszych, w niekomfortowych warunkach, mogą wpłynąć na rezygnację uczniów z udziału w tych zajęciach.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

           Małgorzata Rauch

Możesz również polubić…

Font Resize