Zawieszenie zajęć

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w okresie czasowego ograniczenia zajęć będą realizowane poprzez kształcenie na odległość z wykorzystaniem następujących metod i technik.

1. Platforma: www.epodreczniki.pl.
2. Strona OKE (szybka powtórka przed egzaminem ósmoklasisty): http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274
3. Strona gov.pl - zdalne lekcje: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
4. Materiały prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii
Link: e-szkoła: https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=47093939
e-szkoła: https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=47093944
5. E-dziennik: Link: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminahyzne/Start.mvc/Index
6. Wymiana informacji poprzez pocztę elektroniczną oraz łączność telefoniczną.
7. Przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
8. Przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.