Informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

1. Harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Termin główny:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Czas trwania egzaminu:
język polski 120 min / do 180 - przedłużenie czasu dla uczniów z dostosowaniem,
matematyka 100 min. / do 150 - przedłużenie czasu dla uczniów z dostosowaniem,
język obcy nowożytny 90 min. / do 135 - przedłużenie czasu dla uczniów z dostosowaniem.

2. Informacja ws zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. Urządzenia telekomunikacyjne oraz niedozwolone przybory i rzeczy osobiste należy pozostawić przed udaniem się na egzamin w sekretariacie szkoły.

3. Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie).
Patrz - zdjęcie

4. Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
Praca egzaminacyjna winna być całkowicie samodzielna. Niedopuszczalne są jakiekolwiek konsultacje zdającego z innymi osobami. Wyjątek stanowi praca ucznia z wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego nauczycielem wspomagającym w zakresie określonym przepisami.

5. Przybory dopuszczalne (oraz konieczne) na egzaminie.
a) dokument stwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
b) Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
c) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
d) Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

6. Przebieg egzaminu i Kodowanie arkusza egzaminacyjnego
a) O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce.
b) W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej (wyjście pod opieką nauczyciela do wc, udzielenie pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego ZN na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i po cichu aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.
c) Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uczeń powinien:
Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach.
Po otrzymaniu arkusza (o godz.9:00) zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.
Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu.
Przystąpić do kodowania arkusza. Uczeń koduje zeszyt zadań i kartę odpowiedzi.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie ZN. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.
d) Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy (planszy) zdający przystępują do rozwiązywania zadań.
e) Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.
f) Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
g) Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.