Egzamin ósmoklasisty – informacje

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematyk, język obcy nowożytny.

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Harmonogram, czas trwania egzaminu, ważne terminy.

Termin główny:

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Terminy ogłaszania wyników ósmoklasisty:

2 lipca 2021 r. ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu)

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji:

do 8 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu)

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:

do 9 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu ).

Czas trwania egzaminu:

  1. język polski 120 min / do 180 – przedłużenie czasu dla uczniów z dostosowaniem,
  2. matematyka 100 min. / do 150 – przedłużenie czasu dla uczniów z dostosowaniem,
  3. język obcy nowożytny 90 min. / do 135 – przedłużenie czasu dla uczniów z dostosowaniem.

Informacja w sprawie zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. Urządzenia telekomunikacyjne oraz niedozwolone przybory i rzeczy osobiste należy pozostawić przed udaniem się na egzamin w sekretariacie szkoły.

Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie).

Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

Praca egzaminacyjna winna być całkowicie samodzielna. Niedopuszczalne są jakiekolwiek konsultacje zdającego z innymi osobami. Wyjątek stanowi praca ucznia z wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego nauczycielem wspomagającym w zakresie określonym przepisami.

Przybory dopuszczalne (oraz konieczne) na egzaminie.

a) dokument stwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

b) Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

c) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

d) Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Przebieg egzaminu i kodowanie arkusza egzaminacyjnego

a) O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce.

b) W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej (wyjście pod opieką nauczyciela do wc, udzielenie pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego ZN na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i po cichu aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.

c) Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uczeń powinien:

Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach.

Po otrzymaniu arkusza (o godz.9:00) zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.

Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu.

Przystąpić do kodowania arkusza. Uczeń koduje zeszyt zadań i kartę odpowiedzi.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie ZN. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.

d) Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy (planszy) zdający przystępują do rozwiązywania zadań.

e) Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.

f) Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

g) Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Grzegorz Jeziorski

Możesz również polubić…

Font Resize