Organizacja zajęć od 29.03.2021 r.

Informujemy, że zgodnie z ogłoszonym Rozp. MEN w dniu 26.03, od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziału przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. Teams, przez e-dziennik lub messenger.

NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE PRAWNE – Rozp. MEN z dnia 26 marca 2021 r.:

>>> DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

Do przedszkola będą mogły przyjść wyłącznie:
– dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
– dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub
– dzieci rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wszystkich zainteresowanych rodziców, którzy spełniają co najmniej jeden z w/w warunków, proszę o wypełnienie stosownego wniosku i oświadczenia: Oświadczenie – zajęcia opiekuńcze w OP.

>>> DLA SZKOY PODSTAWOWEJ:

W przypadku uczniów klas I – VIII, o których mowa w § 2 ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu zamieszkania, obowiązkowo:
1) organizujemy dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
2) umożliwiamy tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, umożliwiamy tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Konsultacje od dnia 29.03.2021 r.

Dla uczniów klasy VIII zapewniamy w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. W ramach konsultacji umożliwiamy organizację w szkole testów sprawdzających poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Grzegorz Jeziorski

Możesz również polubić…

Font Resize